Bunlar, Galaxy S9'da, Galaxy S8 ile karşılaştırıldığında, ancak biraz daha hafif çerçevelerle karşılaştırmalı bir gösteri sergiliyor.

asked 2018-03-21 12:43:27 -0600

samsung galaxy s9 plus özellikleri

edit retag flag offensive close delete